Замовте видання онлайн або телефонуйте 0 800 212 012. Дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ

Медична справа

Зарплата лікарів КНП в 2019-му

 • 12 грудня 2018
 • 13009

З моменту, коли медичний заклад перетвориться в комунальне некомерційне підприємство (КНП), заробітну плату його співробітникам почнуть нараховувати за новими принципами. Зарплата лікаря залежатиме від результатів його власної роботи та має стати стимулом до професійного самовдосконалення.

Реорганізовані медичні заклади отримали широку свободу в питаннях нарахування заробітної плати та встановлення надбавок та доплат. Водночас і від самих лікарів залежить, наскільки швидко буде прийнятий колективний договір з умовами нарахування заробітної плати та підстави для виплат додаткових надбавок та премій.

Ваш доступ до Системи

Які нормативні документи регулюють питання оплати праці лікарів в Україні

Питання нарахування зарплати лікарю в Україні врегульовують нормативні документи, які визначають умови залежно від форми організації медичного закладу, в якому працює лікар.

Медичний заклад — бюджетна установа

Медичний заклад КНП

ст. 98 Кодексу законів про працю України

ст. 97 Кодексу законів про працю України

ст. 8 та 13 Закону України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 року

ст. 15 та 16 Закону України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 року

постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»  № 1298 від 30.08.2002 року 

Закон України № 3356-Ⅻ від 01.07.1993 року «Про колективні договори і угоди»

наказ Мінсоцполітики та МОЗ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» № 308/519 від 05.10.2005 року

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні від 23.08.2016 року

Положення галузевих та регіональних угод

В ситуації, коли медичні заклади уже пройшли реорганізацію, проте все ж отримують субвенцію, зарплату лікарям нараховують та виплачують відповідно до постанови КМУ № 948 від 31.08.1997 року «Про умови і розміри оплати праці працівників підприємств і організацій, що дотуються з бюджету».

За якими принципами нараховуватимуть зарплату лікарю КНП

Перетворившись в КНП, медичний заклад отримує реальні важелі впливу на рівень заробітної плати своїх працівників. Відтепер усі відносини між лікарем та медичним закладом  переходять в договірну площину. І всі аспекти, котрі стосуються рівня заробітної плати лікарів КНП, необхідно буде узгодити в трудовому договорі (контракті). Зокрема це стосується питання залежності між кількістю укладених з лікарем декларацій та розміром середньої зарплати лікаря.

Чинні нормативні акти не передбачають прямої залежності між кількістю укладених декларацій з сімейним лікарем та рівнем його заробітної плати. Проте цей показник повинен суттєво впливати на її розмір (що не викликає сумніву). Крім того, рівень доходів лікаря повинен бути прямо пропорційним до результатів його індивідуальної роботи.

Ще одним стимулом, покликаним заохотити лікаря покращувати результати своєї діяльності, є запровадження персоніфікованих посадових окладів. Не слід забувати і про те, що такі оклади будуть періодично переглядати та підвищувати, залежно від характеристик виконаної лікарем роботи.

Додатковим мотиваційним стимулом для лікарів КНП є можливість отримати додаткові підвищення, доплати та надбавки. Їх розмір та результати роботи, за які їх будуть нараховувати, КНП визначає самостійно. Для цього в медичному закладі розробляють власну схему, в якій докладно прописують:

 • умови;
 • порядок нарахування кожної виплати.

Можна скористатись схемою, наведеною в Умовах № 308/519.

За гарні показники в роботі, лікарям КНП будуть також виплачувати премії. Щоб преміювання було максимально прозорим та зрозумілим кожному працівнику медичного закладу, умови, розмір премій та порядок їх нарахування необхідно прописати в Положенні про преміювання. Якщо такого положення в закладі охорони здоров’я не розробили, умови преміювання необхідно викласти в колективному договорі.

Проте КНП може користуватися при нарахуванні зарплати лікарям вже звичною тарифною системою, яка базується на засадах:

 • тарифна сітка;
 • тарифна ставка;
 • схема посадових окладів;
 • кваліфікаційні характеристики (професійних стандартах).

В такій схемі диференціації заробітної плати тарифну сітку розробляють на основі тарифної ставки працівника першого розряду та міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношеннях розмірів посадових окладів.

Зарплата медикам за тарифною сіткою

Яка роль колективного договору в питаннях регулювання рівня зарплати лікарів

Для реорганізованих медичних закладів питання нарахування зарплати лікарям регулюється договорами. З цієї причини особливого значення набуває правильний та вчасно прийнятий колективний договір.

Реорганізовані медичні заклади, на відміну від тих, які фінансуються з держбюджету, наділені ширшою самостійністю. Вони мають змогу самостійно визначати в колективному договорі аспекти, котрі стосуються нарахування заробітної плати, а саме:

 • форми ти системи оплати праці;
 • норми праці;
 • розцінки;
 • тарифні сітки;
 • ставки;
 • схеми посадових окладів;
 • умови встановлення та розміри додаткових виплат:
 • надбавки;
 • доплати;
 • премії;
 • винагороди;
 • інші заохочувальні, компенсаційні та гарантійні нарахування.

Якщо ж з якихось причин в медичному закладі не уклали колективний договір, усі питання, котрі стосуються нарахування зарплати лікарям, варто узгодити з профспілковим комітетом, який представляє інтереси більшої частини колективу. Якщо ж і профспілкового комітету в закладі охорони здоров’я немає, узгодити питання оплати праці варто з іншим уповноваженим на представництво інтересів співробітників органом. Таку вимогу містить ст. 97 КЗпП та ст. 15 Закону про оплату праці.

На яку зарплату можуть розраховувати лікарі КНП

Яку ж максимальну зарплату може отримати сімейний лікар реорганізованого медичного закладу?

На розмір зарплати кожного лікаря впливає:

 • складність роботи, яку він виконує;
 • умови роботи;
 • індивідуальне навантаження;
 • професійний рівень;
 • ділові якості;
 • результати роботи;
 • кінцевий результат роботи медичного закладу в цілому (ч. 2,3 ст. 94 КЗпП).

Максимальний розмір зарплати лікаря в Україні в нормативних документах не визначений.

Якими можуть бути мінімальні цифри заробітної плати лікаря реорганізованого медичного закладу? Її розмір не може бути нижчим від встановленого мінімального розміру зарплати по державі загалом.

Зверніть увагу: Законодавець надав медичному закладу право визначати засади нарахування та виплати заробітної плати. Не зважаючи на це, роботодавець зобов’язаний  дотримуватись норм та гарантій, котрі передбачені законодавством. Тому керівник позбавлений права одноосібно вирішувати питання, котрі стосуються оплати праці та закріплені в генеральній, галузевих угодах чи колективному договорі.

ПРИКЛАД колективного договору в КНП

Як вплине на розмір зарплати лікаря атестація

Розмір зарплати лікаря в Україні  залежить від наявності у нього кваліфікаційної категорії.

Зверніть увагу: Атестація допомагає визначити рівень професійної підготовки лікарів в теоретичній та практичній площині та оцінити їх трудову діяльність.

Атестація допомагає визначити рівень знань та практичних навичок лікаря за конкретною спеціальністю. Її алгоритм визначений  п. 1.3 Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України № 359 від 19.12.1997 року «Про подальше удосконалення атестації лікарів».

За результатами атестації фахівець може:

 • отримати (підтвердити) звання лікаря-спеціаліста;
 • отримати сертифікат про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії;
 • отримати відмову в присвоєнні (підтвердженні) відповідної кваліфікаційної категорії.

В перших двох випадках заклад освіти видає сертифікат встановленого зразка. Ті ж фахівці, яким атестаційна комісія відмовила, отримують витяг з протоколу засідання комісії, який попередньо затверджує заклад освіти не пізніше, ніж за три дні з моменту його затвердження. Така вимога визначена п. 2.7 Положення № 359.

Рівень зарплати лікаря має прямий зв’язок з рішенням атестаційної комісії.

Рішення атестаційної комісії

Документ, який підтверджує рішення

Вплив на розмір зарплати

Підтверджена кваліфікаційна категорія

Сертифікат про підтвердження відповідної кваліфікаційної категорії встановленого зразка

Заробітну плату нараховують відповідно до того ж тарифного розряду

Підвищена наявна кваліфікаційна категорія

Сертифікат про підвищення відповідної кваліфікаційної категорії встановленого зразка

Зарплата лікаря зростає відповідно до нового (вищого) тарифного розряду, як того вимагає пп. 6 п. 2.4.1 Умов оплати праці. Заробітну плату з урахуванням підвищеного посадового окладу лікар буде отримувати впродовж п’яти років з дня підписання відповідного наказу про присвоєння кваліфікаційної категорії

Відмова в підтвердженні чи підвищенні категорії

Витяг з протоколу засідання комісії, затверджений закладом освіти.

Протягом одного року по закінченню п’ятирічного терміну з дати, коли був підписаний наказ про присвоєння (підтвердження) останньої кваліфікаційної категорії, лікар отримує заробітну плату як лікар-стажист за 10 тарифним розрядом відповідно до пп. 2 п. 2.2.5 Умов оплати праці

В ситуації, коли атестаційна комісія не підтвердила звання «лікар-спеціаліст», він має пройти стажування  відповідно до Положення про порядок направлення на стажування лікарів, які не працювали за спеціальністю більше трьох років, і про порядок їх наступного допуску до лікарської діяльності, затвердженого наказом МОЗ № 48 від 17.03.1993 року. По завершенню стажування фахівець повинен пройти атестацію на визначення рівня знань та практичних навичок для підтвердження звання «лікар-спеціаліст». Така вимога прописана п. 1.10 Положення № 359 та п. 5.11.7 Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, затвердженого наказом МОЗ № 291 від 19.09.1996 року.

Враховуючи той факт, що наявність певної кваліфікаційної категорії, напряму вплине на рівень зарплати, лікар повинен бути зацікавлений в тому, щоб вчасно (не пізніше, ніж за два місяці до закінчення п’ятирічного терміну від попередньої атестації) підготувати та подати необхідні для атестації документи. Якщо ж він не забажав проходити атестацію на підтвердження чи підвищення категорії та не подав до атестаційної комісії відповідні документи в обумовлений термін, проте хоче продовжувати працювати на посаді лікаря, він повинен буде пройти стажування, після чого атестуватись на підтвердження звання «лікар-спеціаліст». Подібна вимога прописана п. 1.10 Положення № 359.

Якщо ж атестаційна комісія відмовила у присвоєнні чи підтвердженні звання «лікар-спеціаліст» з конкретної лікарської спеціальності, такий фахівець може працювати лише на посаді середнього медичного працівника (п. 2.9 Положення № 359).

Встигнути все, або Які зміни ви маєте внести до річних звітів

Зарплата лікарів КНП в 2019-му
Оксана Грищенкоголовний редактор журналу «Довідник головної медичної сестри»
Напередодні подачі річної звітності МОЗ вирішив змінити форми, за якими ці звіти подають. Під кінець року форми звітності узгодили з обліковими формами, затвердженими наказом МОЗ від 26.01.2018 № 157. Аби ви встигли оновити звітні документи, далі проаналізуємо основні зміни.

Яка відповідальність за неправильне нарахування зарплати лікарю

Основну відповідальність за помилки при нарахуванні зарплати лікарю несе керівник медичного закладу. Саме на нього пунктом 1.9 Умов оплати праці покладений обов’язок своєчасно та правильно визначити розмір заробітної плати. Він же своїм наказом визначає персональний склад тарифікаційної комісії та обов’язки її членів.

Окрім того, відповідає за правильність нарахування заробітної плати і та особа, в посадовій інструкції якої вказані обов’язки:

 • встановлювати посадові оклади;
 • своєчасно відслідковувати їх підвищення;
 • визначати доплати;
 • встановлювати надбавки;
 • вносити зміни до особових справ, спричинених трудовою діяльністю;
 • готувати інформацію для атестації;
 • готувати дані для кваліфікаційної та атестаційної комісії.

Як показує практика, найчастіше  виникнення помилок при нарахуванні зарплати лікарям в ситуаціях:

 • посадовий оклад лікарю-спеціалісту встановили, попередньо не перевіривши наявність у нього відповідного сертифіката про наявність певної категорії;
 • лікаря, який невчасно пройшов атестацію на присвоєння чи підтвердження певної кваліфікаційної категорії, не перевели на посаду лікаря-стажиста та продовжили нараховувати зарплату за підвищеним окладом.

Такі порушення легко встановити шляхом співставлення даних тарифікаційних списків та особових рахунків працівників з врахуванням кваліфікаційних вимог та тарифних розрядів лікарів, котрі прописані Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінсоцполітики та МОЗ № 308/519 від 05.10 2005 року. Віднайти такі помилки – обов’язок фінінспекторів, який вони реалізують під час відповідних ревізій в медичному закладі.

Посадових осіб, з вини яких  неправильно розрахували розмір зарплати лікарю, очільник медичного закладу може притягнути до дисциплінарної відповідальності. Крім того, за порушення норм законодавчих актів, що врегульовують фінансові питання (до яких належать і питання нарахування заробітної плати), посадових осіб можуть оштрафувати на суму від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, якщо порушення вони допустили повторно. (ст. 164-2 Кодексу України про адміністративні порушення).

Висновки

Ті медичні заклади, які гарно попрацювали на початковому етапі, відчули переваги твердження «гроші ходять за пацієнтом». Такі медичні заклади отримали значно вищі суми фінансування, а середні зарплати лікарів зросли. Як приклад можна навести ситуацію з заробітними платами лікарів ЦПМСД № 2 Дніпровського району міста Києва. Після підписання договору з НСЗУ уже в листопаді цього року фінансування закладу зросло з 2 до 2,7 млн грн. Сімейний лікар цього центру, котрий підписав оптимальну кількість декларацій з пацієнтами, отримав в межах 21 тис. грн. заробітної плати.

Проте є й негативні відгуки. Не всі сімейні лікарі, попри очікування, отримали вищі зарплати. В чому ж причина?

Багато чого залежить від роботи кожного структурного підрозділу, кожного трудового колективу. Зарплати лікарів зростуть відразу, як тільки буде прийнятий колективний договір, у якому чітко та зрозуміло визначать пряму залежність між кількістю підписаних декларацій та розміром доходів лікаря, умови підвищення персональних посадових окладів, виплат надбавок та доплат. Ті ж медичні заклади, які цього не зроблять, ризикують програти боротьбу за кваліфікованих сімейних лікарів, оскільки ті зможуть обирати собі медичний заклад з привабливішими умовами оплати праці. 

57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів медзакладу, алгоритми дій, поради юристів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів медзакладу, алгоритми дій, поради юристів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструйтеся — і двері для Вас відчинені!

Отримуйте лише фахову інформацію: 
 • скачуйте зразки документів безплатно
 • користуйтеся нормативно-правовою базою
 • дізнавайтеся новини галузі охорони здоров’я

 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І читатиму далі
Зареєструюся

Увага! Зміни в законодавстві! Щоб працювати без порушень, читайте статтю "Електронний рецепт: як виписувати"

Скачайте зручні пам'ятки від МОЗ та експертів "Як виписувати електронний рецепт" та "Як отримати ліки за електронним рецептом"

Скачати пам'ятки 
Головний редактор
Олена Алехно