З питань передплати телефонуйте 0 800 212 012 (усі дзвінки безплатні)

Активуйте подарунковий доступ >

Медична справа

Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботи

 • 26 вересня 2015
 • 1809

Успішне управління закладом охорони здоров’я залежить не лише від зусиль головного лікаря, а й від злагодженої роботи його заступників. Зокрема, заступник головного лікаря з організаційно-­методичної роботи визначає загальну методику надання медичної допомоги у закладі та виконує ще низку важливих функцій, про які йтиметься у цій статті

Випуском 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117, регламентовано діяльність головного лікаря та заступника головного лікаря закладу охорони здоров’я.

Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботиЧитайте: "Медична доказова інформація: відбираємо джерела"

Керівництво закладом охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства України та нормативно­правових актів щодо роботи підприємств, установ і організацій охорони здоров’я передбачає організацію керівником лікувально­профілактичної, адміністративно­господарчої та фінансової діяльності закладу, співпрацю з органами управління, місцевою владою, суміжними медичними закладами, забезпечення взаємодії підрозділів лікувально­профілактичного закладу та надання якісної медичної й фармацевтичної допомоги населенню; дотримання лікувально­оздоровчого режиму, раціонального харчування; забезпечення впровадження сучасних методів діагностики та лікування, створення належних виробничих умов; організацію роботи з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечення своєчасного підвищення їхньої кваліфікації; забезпечення додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту; аналіз показників роботи закладу, вживання заходів щодо їх оптимізації; регулювання використання ліжкового фонду; видачу відповідних директивних документів із цих питань; організацію проведення науково­практичних конференцій медичних працівників закладу з актуальних питань охорони здоров’я.

Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботиЧитайте: "Банк крові у лікарні: організаційні та правові аспекти створення"

   

Діяльність заступників головного лікаря

Ефективний менеджмент керівника забезпечується делегуванням повноважень відповідно до посадових обов’язків його заступникам.

На заступника головного лікаря покладаються такі обов’язки:

1. Здійснення керівництва у підпорядкованих йому підрозділах лікувально­профілактичного закладу у порядку делегованих головним лікарем повноважень.

2. Виконання обов’язків головного лікаря у разі його відсутності та за його дорученням.

3. Забезпечення ефективного управління закріпленими за ним напрямами діяльності закладу.

4. Контроль виконання в межах делегованих йому повноважень і компетенції:

 • дотримання нормативно­правових актів з питань охорони здоров’я;
 • забезпечення надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги населенню;
 • впровадження сучасних методів діагностики і лікування, лікувально­-оздоровчого режиму;
 • створення належних виробничих умов.

5. Забезпечення додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.

6. Планування, регулювання та контроль співпраці з органами управління, суміжними закладами охорони здоров’я.

7. Забезпечення взаємодії підрозділів закладу.

8. Організація роботи з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечення своєчасного підвищення їхньої кваліфікації

Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботиЧитайте: "Вакцинація дітей – розвіюємо страхи батьків"

9. Аналіз показників роботи підпорядкованих підрозділів, вживання заходів щодо їх оптимізації.

Заступник головного лікаря повинен знати:

 • Конституцію України;
 • законодавчі акти, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади;
 • Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно­правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров’я;
 • основи медичного і трудового права;
 • концепцію розвитку охорони здоров’я населення України;
 • основи міжнародного та європейського законодавства у сфері охорони здоров’я;
 • основи державного управління;
 • основи організації роботи та технологію процесу управління;
 • економічні основи управління охороною здоров’я, демографічну ситуацію в регіоні;
 • специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я;
 • технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації;
 • правила ділового етикету;
 • сучасні засоби комунікацій та зв’язку.

Щоб забезпечити ефективну діяльність закладу охорони здоров’я головний лікар делегує заступникам свої посадові обов’язки для виконання всіх організаційних процесів з надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я різного рівня, особливо у високоспеціалізованому багатопрофільному стаціонарному закладі.

Злагоджена робота заступників головного лікаря з медичної частини, заступника головного лікаря з економічних питань, заступника головного лікаря з організаційної роботи сприяє ефективному виконанню завдань, покладених на керівника високоспеціалізованого та багатопрофільного лікувально­профілактичного закладу.

Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботиЧитайте: "Форма 065/о: медична карта хворого на венеричне захворювання"

  

Специфіка роботи заступника головного лікаря з організаційно­методичної роботи

Наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні» від 29.08.2008 № 500 (далі — Наказ № 500) затверджено Примірне положення про заступника головного лікаря станції швидкої медичної допомоги з організаційно­методичної роботи, що регламентує обов’язки цього працівника щодо організаційно-­методичного керівництва інформаційно-аналітичним відділом медичної статистики. Заступник головного лікаря з організаційно­-методичної роботи повинен мати практичний досвід роботи лікаря, пройти підготовку з медичної статистики та здобути спеціалізацію за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я», кваліфікаційну категорію за цією спеціальністю.

Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботи

На заступника головного лікаря з організаційно­-методичної роботи покладено функцію організації методики провадження медичної допомоги в закладі охорони здоров’я та видання нормативних директив з усіх питань, що стосуються забезпечення функціонування закладу:

 • надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги населенню;
 • реалізація впровадження сучасних методів діагностики і лікування, лікувально-­оздоровчого режиму та раціонального харчування;
 • регулювання використання ліжкового фонду;
 • контроль своєчасного підвищення кваліфікації медичних працівників;
 • забезпечення належних виробничих умов та матеріально-­технічного оснащення діагностичних, лікувальних, допоміжних та господарських підрозділів закладу;
 • додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, протипожежного захисту;
 • аналіз показників роботи закладу, вжиття заходів щодо їх оптимізації;
 • організація проведення нарад, науково­-практичних конференцій та конгресів для медичних працівників закладу з актуальних питань охорони здоров’я;
 • сприяння проведенню наукових досліджень та зростанню наукового потенціалу медичних кадрів;
 • організація щорічних та періодичних медичних оглядів для медичних працівників закладу.

Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботиЧитайте: "Медична сестра кабінету щеплень: роль в проведенні вакцинації"

  

Завдання заступника головного лікаря з організаційно­методичної

 Відповідно до Наказу № 500 на заступника головного лікаря з організаційно­-методичної роботи покладено такі основні завдання:

 • розробка організаційно-­методичних заходів щодо підвищення ефективності роботи закладу, організаційно­-методичне керівництво інформаційно­-аналітичним відділом медичної статистики закладу охорони здоров’я;
 • підготовка інформаційно-­аналітичних матеріалів для керівництва закладу при прийнятті управлінських рішень;
 • планування перспективного розвитку закладу та здійснення контролю за проведенням заходів, спрямованих на роботу закладу охорони здоров’я в усіх напрямах діяльності;
 • аналіз діяльності закладу з надання всіх видів медичної допомоги населенню на догоспітальному етапі та у стаціонарі;
 • підготовка матеріалів для проведення медичних рад;
 • виконання обов’язків щодо забезпечення роботи підпорядкованих йому підрозділів;
 • вивчення та аналіз даних про структуру закладу охорони здоров’я та його розвиток, про матеріально­технічну базу, радіотелефонний зв’язок, санітарний автотранспорт, діяльність закладу охорони здоров’я, кадри, а також про показники якості діяльності структурних підрозділів;
 • складання річних та періодичних статистичних звітів про роботу закладу у встановлені терміни, розробка пропозицій щодо удосконалення роботи закладу, представлення цих пропозицій головному лікарю;
 • підготовка довідкових матеріалів про діяльність закладу;
 • участь у перевірках діяльності структурних підрозділів закладу;
 • участь у розробці і реалізації перспективних комплексних планів закладу, планів впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду і наукової організації праці;
 • підготовка питань щодо роботи закладу охорони здоров’я для розгляду їх на медичних радах та оперативних нарадах;
 • контроль виконання перспективних і річних комплексних планів закладу, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду і наукової організації праці;
 • контроль роботи аналітично­інформаційного відділу медичної статистики закладу;
 • забезпечення обліку статистичних показників діяльності закладу, правильне ведення затверджених форм первинної медичної документації;
  • контроль за правильністю ведення медичної документації;
  • статистичний аналіз зі встановленням вірогідності статистичної інформації та визначенням закономірностей;
 • визначення та організація потоків різних видів медико­-статистичної та інших видів інформації;
 • видача в установленому порядку довідок за запитами юридичних осіб та населення;
 • підготовка проектів управлінських рішень щодо діяльності закладу охорони здоров’я;
 • планова та оперативна інформаційна підтримка управлінської діяльності апарату закладу;
 • розробка та внесення пропозицій щодо відпрацювання системи збору інформації для складання статистичної звітності та її подання до визначених юридичних осіб у встановлені строки.

Обов'язки заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботиЧитайте: "Психологічна компетентність пацієнта: правові аспекти визначення"

Права заступника головного лікаря з організаційно-­методичної роботи

Заступник головного лікаря з організаційно­-методичної роботи має право:

 • подавати головному лікарю пропозиції щодо подальшого удосконалення і розвитку закладу;
 • організовувати і здійснювати перевірку діяльності структурних підрозділів закладу, виконання ними комплексних планів, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду і наукової організації праці, достовірності обліку та звітності, ведення затверджених облікових форм;
 • проводити наради, конференції, семінари в межах своєї компетенції відповідно до плану заходів закладу;
 • клопотати перед головним лікарем закладу про заохочення та притягнення до відповідальності медичних працівників підпорядкованих підрозділів;
 • вимагати від керівників служб, підрозділів і відділів закладу надавати інформацію та іншу документацію, що необхідна для виконання заступником своїх функцій;
 • використовувати у своїй роботі медичну статистичну інформацію республіканського центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України;
 • періодично підвищувати свою кваліфікацію з відривом від виробництва.
Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО.

Освітні заходи

Школа

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструйтеся — і двері для Вас відчинені!

Отримуйте лише фахову інформацію: 
 • скачуйте зразки документів безплатно
 • користуйтеся нормативно-правовою базою
 • дізнавайтеся новини галузі охорони здоров’я

 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І читатиму далі
Зареєструюся